0
 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  § 1

  Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży i realizacji usług prowadzonych przez Pawła Kowalewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „POLIMART Paweł Kowalewski” z siedzibą w Marcinkowicach przy ul. Jagiellońskiej 18, 55 – 200 Oława, NIP: 991-025-30-04, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG zwanym dalej: „Sprzedawcą”.

  2. www.e-pleksi.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż wyrobów Sprzedawcy oraz świadczenie zamówionych usług na rzecz klientów – przedsiębiorców oraz konsumentów, przy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sklepu.

  § 2

  Definicje

  1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  2. Klient – każdy podmiot, zawierający umowę sprzedaży oraz realizacji usług ze sprzedawcą;

  3. Sprzedawca – Piotr Kowalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „POLIMART Paweł Kowalewski” z siedzibą w Marcinkowicach przy ul. Jagiellońskiej 18;

  4. Przedsiębiorca – klient, zawierający ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot jest związany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

  5. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym – www.e-pleksi.pll;

  6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu;

  7. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

  8. Formularz rejestracji – formularz sklepu, dostępny w sklepie, umożliwiający złożenie zamówienia oraz określenie warunków sprzedaży towarów lub realizacji usług.

  9. Towary – towary, oferowane przez sprzedawcę na stronie internetowej www.e-pleksi.pl

  10. Usługi – usługi, oferowane przez sprzedawcę na stronie internetowej www.e-pleksi.pl;

  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub realizacji usługi, zawierana pomiędzy klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

  § 2

  Określenie rodzaju i zakresu świadczonych usług

  1. www.e-pleksi.pl oferuje w ramach prowadzonego sklepu internetowego sprzedaż płyt z tworzyw sztucznych ( PMMA oraz PC) , usługi cięcia płyt na pile formatowej z dokładnością +-1,5mm , frezowania na maszynach CNC, gięcia płyt, diamentowego polerowania krawędzi, otworowania, gwintowania, piaskowania.

  2. W ramach sklepu internetowego Sprzedawca realizuje ponadto otworowania, gwintowania, piaskowania

  3. Informacje, zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umów sprzedaży.

  4. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży. Koszty te zostaną podane Klientowi w trakcie składania przez niego zamówienia.

  § 3

  Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy

  1. Dokonywanie zakupów i składanie zamówień za pośrednictwem www.e-pleksi.pl wymaga akceptacji plików „cookies” przez przeglądarkę użytkownika.

  2. Do korzystania ze sklepu, w tym składania zamówień na produkty lub usługi niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub z inną odpowiednią skonfigurowaną przeglądarką;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e – mail);

  3. włączona obsługa plików „cookies”.

  § 4

  Zakazy dostarczania treści o charakterze bezprawnym

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie danych Klienta lub Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

  2. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach korzystania z usług Sprzedawcy, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku tych osób bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

  § 5

  Warunki zawierania i realizacji umów

  1. W celu złożenia zamówienia, należy zarejestrować się na stronie sklepu – https://e-pleksi.pl/moje-konto/ i wypełnić wskazany na tej stronie formularz rejestracyjny. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. W trakcie rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

  2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

  3. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego, warunkuje możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

  4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  5. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym sprzedawcy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  6. Zamówienie dokonywane jest poprzez wybór właściwej pozycji towaru/usługi, wybór ilości towaru i kliknięcie pola: „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru/dostawy zamówienia.

  7. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Sprzedawcy bez dodatkowej opłaty.

  8. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Klienta za odpowiednią opłatą w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

  9. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar/usługę, terminie i kosztach dostawy oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją zamówienia.

  10. Jeśli charakter przedmiotu umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości ceny końcowej lub terminu jego realizacji, informacja o sposobie, w jaki sposób cena zostanie obliczona lub termin realizacji będzie określony, zostanie podana indywidualnie danemu Klientowi przed przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta. Do zawarcia umowy w tym przypadku koniecznym jest potwierdzenie warunków realizacji transakcji przez Klienta.

  11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e – mail potwierdzający przyjęcie zamówienia i termin jego realizacji.

  12. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta informacja, potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

  13. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania odpowiedniego protokołu.

  § 6

  Płatności

  1. W trakcie składania zamówienia klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary/usługi:

  1. Płatność przy odbiorze;

  2. Płatność za pobraniem;

  3. Płatność przelewem na konto sprzedawcy;

  4. Płatność elektroniczna;

  5. Płatność kartą płatniczą.

  1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie, w którym jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości, wynikającej z umowy sprzedaży.

  2. Podane ceny na stronie internetowej sklepu stanowią ceny brutto.

  3. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności w formie e – mailowej. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca składa klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  § 7

  Warunki odstąpienia od umowy przez konsumenta

  1. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

  2. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy w warunkach, opisanych w ust. 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do odesłania zamówionego towaru w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  3. Klient jest zobowiązany do odesłania towaru w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Koszt odesłania towaru po odstąpieniu od umowy ponosi Klient.

  4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  5. Sprzedawca zwraca na rachunek bankowy Klienta, będącym konsumentem należność za zwrócone zamówienie, wraz z kosztami dostawy towaru w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

  6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, będącym konsumentem w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

  § 8

  Rękojmia

  1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar lub usługę wolną od wad.

  2. Jeżeli towar lub usługa ma wadę, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e – mailowy Sprzedawcy.

  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta, składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  5. Towary, odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy, podany w § 1 ust. 1 Regulaminu. W przypadku Klienta, będącego konsumentem koszt dostarczenia przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca.

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uznanie wady.

  7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz towaru w miejsce niezgodnego z zamówieniem albo wykonywana jest nowa usługa w miejsce wadliwie wykonanej lub dotychczasowa usługa ulega poprawie. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sprzedawca odsyła zareklamowany towar na własny koszt.

  8. W przypadku braku dostępności danego towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta. Klientowi przysługuje prawo otrzymania zwrotu należności za towar lub wyboru innego towaru za tę samą cenę. Koszty przesyłek ponosi Sprzedawca.

  § 9

  Ochrona danych osobowych

  Zasady ochrony danych osobowych Klientów sklepu umieszczone są w Polityce prywatności.

  § 10

  Postanowienia końcowe

  1. W przypadku powstania sporu, związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

  2. Sprzedawca informuje Klienta, będącego konsumentem, o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  3. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. O każdej zmianie regulaminu sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.

  5. Zmiany regulaminu nie mają zastosowania do zamówień, przyjętych przez sprzedawcę i niezrealizowanych do dnia wejścia w życie zmiany regulaminu. W przypadku wejścia w życie zmiany regulaminu, Klient jest obowiązany przez złożeniem zamówienia, do akceptacji nowej treści regulaminu.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2018r

  7. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie praw osobowych i rozporządzenia RODO.

  Bezpieczny transport

  Wysyłane przez nas płyty są zabezpieczone przed uszkodzeniem. Dbamy o to , by Twoje zamówienie dotarło do ciebie nieuszkodzene !

  Szybka realizacja

  Wiemy , że składając zamówienie przez internet oczekujesz jak najszybszej jego realizacji .Staramy się to zrobić w nawet 24 H

  Pleksi na każdy wymiar

  Nie musisz kupować całej płyty , u Nas zamówisz płytę na wymiar !